Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

De gemeente Apeldoorn heeft een groot vermogen geïnvesteerd in kapitaalgoederen in de vorm van wegen, openbare verlichting, riolering, groen, water, sportvoorzieningen, gemeentegebouwen en onderwijsgebouwen. Het onderhoud van deze goederen is van groot belang voor het zo goed mogelijk functioneren van de gemeente op vele terreinen. Vanwege het belang hiervan is dit onderhoud grotendeels vastgelegd in allerlei meerjarenplannen, nota’s, visies en regelingen.In deze paragraaf wordt per onderwerp ingegaan op de notities en plannen waarin het beleidskader is aangegeven, de stand van zaken en de voornemens voor de komende periode. Hiermee willen we inzicht geven op welke wijze het onderhoud van de gemeentelijke kapitaalgoederen wordt geborgd. We verbeteren de traditionele infrastructuur ook door middel van informatietechnologie, waarmee we invulling geven aan de doelstelling van Smart City.

Onderhoudsbudget in € gemeentelijke kapitaalgoederen exclusief interne uren (overhead)

Onderhoudsbudget in € gemeentelijke kapitaalgoederen exclusief interne uren (overhead)

Omschrijving

Beleidsnota

Vaststelling jaar

Budget

1. Integrale openbare ruimte

Groen: Kadernotitie beheer openbare ruimte (2009) en Groenplan (2018).  Wegen: Herstelplan wegen (2013)

2018

2.a. Groen

Kadernotitie beheer openbare ruimte (2009) en Groenplan (2018)

3.970.000

2.b. Wegen

Herstelplan wegen

2013

2.383.000

3. Openbare verlichting

Handboek openbare verlichting

637.000

4. Bruggen

Herstelplan Wegen (2013)/nota Bruggen

2010

105.000

5. Begraafplaatsen

Nota begraafplaatsen (2002) en herstelplan (2014)

2002

198.000

6. Water & riolering

Gemeentelijk rioleringsplan

2016

1.754.000

7. Verkeersapparatuur

Verkeersvisie

2016

356.000

8. Parkeren

Actualisatie parkeernota (2004), parkeervisie (2019)

2019

821.000

9. Gemeentelijk vastgoed (gebouwen en sportvelden)

Vastgoednota Apeldoorn (2010) en Uitvoeringskader Meerjaren Perspectief Vastgoed (2013 & 2017)

2017

4.242.000

ga terug