Totaal overzicht baten en lasten

(bedragen x € 1.000)

Rekening

Begroting

Begroting

2018

2019

2020

(incl 1e wijziging)

Programma

Saldo

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

384.672

364.493

16.580

5.530

-11.051

Programma 2 Veiligheid

-17.149

-12.480

15.164

1.294

-13.871

Programma 3 Openbare ruimte

-18.522

-25.906

46.800

23.265

23.535

Programma 4 Milieu

-1.335

-3.793

25.767

22.818

-2.949

Programma 5 Jeugd en onderwijs

-89.044

-75.341

91.496

6.556

-84.940

Programma 6 Apeldoorn activeert

-46.224

-51.409

106.363

57.535

-48.828

Programma 7 Zorg en welzijn

-103.715

-109.796

126.716

8.060

-118.657

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

-24.481

-25.129

33.752

8.414

-25.338

Programma 9 Buitenstad

5.503

-10.573

65.598

55.592

-10.005

* Overhead

-54.340

-60.953

67.278

5.237

-62.041

* Algemene dekkingsmiddelen

377

10.468

411.838

* Heffing VPB

* Onvoorzien

179

179

Subtotaal programma's

35.365

-10.331

606.161

606.138

23

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

-8.682

984

8.988

2.300

-6.688

Programma 2 Veiligheid

432

0

0

0

0

Programma 3 Openbare ruimte

-1.244

3088

14

380

-366

Programma 4 Milieu

-1.256

250

645

245

400

Programma 5 Jeugd en onderwijs

-559

-342

0

1.343

1.343

Programma 6 Apeldoorn activeert

3.286

639

0

0

0

Programma 7 Zorg en welzijn

516

1910

0

0

0

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

-117

209

17

0

-17

Programma 9 Buitenstad

-3.439

2138

0

4.022

4.022

* Overhead

1.807

1.455

293

1.690

1.397

Totaal mutaties reserves

-9.256

10.331

9.958

9.981

-23

Saldo na bestemming

26.109

0

616.119

616.119

0

ga terug