Lasten en baten per taakveld

Taakveld/programma

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

(* € 1.000,-)

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

99 Resultaat

Resultaat Resultaat

26.112

-26.112

Sub-totaal

26.112

0

-26.112

0

0

0

0

0

0

0.1 Bestuur

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

9.080

192

-8.888

9.803

119

-9.684

9.675

121

-9.553

Sub-totaal

9.080

192

-8.888

9.803

119

-9.684

9.675

121

-9.553

0.2 Burgerzaken

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

4.010

3.097

-912

3.782

1.879

-1.903

3.600

1.929

-1.671

Sub-totaal

4.010

3.097

-912

3.782

1.879

-1.903

3.600

1.929

-1.671

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

5.555

4.566

-989

2.810

1.887

-923

3.352

2.750

-602

Programma 9 Door! met de buitenstad

Sub-totaal

5.555

4.566

-989

2.810

1.887

-923

3.352

2.750

-602

0.4 Overhead

Paragraaf bedrijfsvoering

58.761

4.423

-54.338

65.521

5.912

-59.609

67.278

5.237

-62.041

Sub-totaal

58.761

4.423

-54.338

65.521

5.912

-59.609

67.278

5.237

-62.041

0.5 Treasury

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

13.916

14.835

919

12.727

13.988

1.261

10.468

12.841

2.373

Sub-totaal

13.916

14.835

919

12.727

13.988

1.261

10.468

12.841

2.373

0.61 OZB Woningen

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

1.333

22.739

21.405

1.337

23.227

21.891

1.976

25.556

23.580

Sub-totaal

1.333

22.739

21.405

1.337

23.227

21.891

1.976

25.556

23.580

0.62 OZB Niet-woningen

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

25.069

25.069

27.155

27.155

28.098

28.098

Sub-totaal

0

25.069

25.069

0

27.155

27.155

0

28.098

28.098

0.63 Parkeerbelasting

Programma 3 Openbare ruimte

2

3.587

3.585

4.165

4.165

4.179

4.179

Sub-totaal

2

3.587

3.585

0

4.165

4.165

0

4.179

4.179

0.64 Belastingen overig

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

144

9.290

9.145

142

9.767

9.625

86

9.681

9.595

Sub-totaal

144

9.290

9.145

142

9.767

9.625

86

9.681

9.595

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

304.198

304.198

322.616

322.616

333.948

333.948

Sub-totaal

0

304.198

304.198

0

322.616

322.616

0

333.948

333.948

0.8 Overige baten en lasten

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

9.506

43.370

33.864

5.377

373

-5.004

-2.991

387

3.378

Sub-totaal

9.506

43.370

33.864

5.377

373

-5.004

-2.991

387

3.378

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Programma 2 Veiligheid

11.438

313

-11.125

11.180

354

-10.826

12.453

359

-12.093

Sub-totaal

11.438

313

-11.125

11.180

354

-10.826

12.453

359

-12.093

1.2 Openbare orde en veiligheid

Programma 2 Veiligheid

8.761

2.737

-6.024

2.439

784

-1.654

2.664

934

-1.730

Programma 3 Openbare ruimte

192

79

-113

202

75

-127

205

79

-126

Sub-totaal

8.953

2.815

-6.137

2.641

859

-1.782

2.869

1.013

-1.856

2.1 Verkeer en vervoer

Programma 3 Openbare ruimte

13.825

3.071

-10.754

15.314

1.341

-13.972

16.183

1.417

-14.765

Sub-totaal

13.825

3.071

-10.754

15.314

1.341

-13.972

16.183

1.417

-14.765

2.2 Parkeren

Programma 3 Openbare ruimte

3.036

1

-3.035

5.827

-5.827

4.353

10

-4.343

Sub-totaal

3.036

1

-3.035

5.827

0

-5.827

4.353

10

-4.343

2.5 Openbaar vervoer

Programma 3 Openbare ruimte

58

-58

97

-97

99

-99

Sub-totaal

58

0

-58

97

0

-97

99

0

-99

3.1 Economische ontwikkeling

Programma 9 Door! met de buitenstad

2.040

8

-2.032

2.242

-2.242

2.493

-2.493

Sub-totaal

2.040

8

-2.032

2.242

0

-2.242

2.493

0

-2.493

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Programma 9 Door! met de buitenstad

4.717

6.985

2.268

16.550

16.450

-100

16.820

16.465

-355

Sub-totaal

4.717

6.985

2.268

16.550

16.450

-100

16.820

16.465

-355

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Programma 6 Apeldoorn activeert

905

597

-308

741

267

-475

768

267

-501

Programma 9 Door! met de buitenstad

346

390

44

252

390

137

408

399

-9

Sub-totaal

1.250

987

-263

994

656

-337

1.175

665

-510

3.4 Economische promotie

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

1.105

2.018

913

1.302

1.959

657

1.008

2.057

1.049

Sub-totaal

1.105

2.018

913

1.302

1.959

657

1.008

2.057

1.049

4.2 Onderwijshuisvesting

Programma 5 Jeugd en onderwijs

15.841

1.353

-14.488

17.704

801

-16.903

17.916

809

-17.107

Sub-totaal

15.841

1.353

-14.488

17.704

801

-16.903

17.916

809

-17.107

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Programma 5 Jeugd en onderwijs

9.076

4.015

-5.061

9.310

4.369

-4.942

9.144

4.390

-4.754

Programma 6 Apeldoorn activeert

1.835

1.835

1.680

1.680

1.680

1.680

Sub-totaal

10.911

5.851

-5.061

10.990

6.048

-4.942

10.824

6.069

-4.754

5.1 Sportbeleid en activering

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

2.165

85

-2.080

1.692

-1.692

1.712

-1.712

Sub-totaal

2.165

85

-2.080

1.692

0

-1.692

1.712

0

-1.712

5.2 Sportaccommodaties

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

11.303

4.521

-6.782

10.909

4.465

-6.445

10.879

4.509

-6.370

Sub-totaal

11.303

4.521

-6.782

10.909

4.465

-6.445

10.879

4.509

-6.370

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

53

-53

53

-53

54

-54

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

11.103

2.847

-8.255

11.714

2.737

-8.978

11.900

2.746

-9.154

Sub-totaal

11.156

2.847

-8.308

11.767

2.737

-9.030

11.954

2.746

-9.208

5.4 Musea

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

2.134

1.127

-1.007

2.230

1.141

-1.089

2.466

1.159

-1.308

Sub-totaal

2.134

1.127

-1.007

2.230

1.141

-1.089

2.466

1.159

-1.308

5.5 Cultureel erfgoed

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

957

127

-831

907

-907

983

-983

Sub-totaal

957

127

-831

907

0

-907

983

0

-983

5.6 Media

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

5.526

-5.526

5.677

-5.677

5.812

-5.812

Sub-totaal

5.526

0

-5.526

5.677

0

-5.677

5.812

0

-5.812

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Programma 3 Openbare ruimte

13.589

2.417

-11.172

14.444

1.298

-13.146

14.063

1.716

-12.347

Programma 9 Door! met de buitenstad

1.491

187

-1.303

1.194

-1.194

1.082

-1.082

Sub-totaal

15.080

2.605

-12.475

15.638

1.298

-14.340

15.145

1.716

-13.429

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Programma 5 Jeugd en onderwijs

6.063

1.366

-4.697

6.327

1.222

-5.105

6.982

1.222

-5.761

Programma 6 Apeldoorn activeert

234

1

-233

130

5

-124

131

5

-126

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

13.673

1.788

-11.885

15.501

1.742

-13.759

13.767

1.762

-12.004

Sub-totaal

19.970

3.155

-16.815

21.957

2.969

-18.989

20.881

2.990

-17.891

6.2 Wijkteams

Programma 5 Jeugd en onderwijs

5.556

133

-5.423

5.868

134

-5.734

5.842

136

-5.706

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

12.313

306

-12.007

13.363

139

-13.224

13.352

140

-13.212

Sub-totaal

17.869

439

-17.430

19.230

273

-18.958

19.194

275

-18.918

6.3 Inkomensregelingen

Programma 6 Apeldoorn activeert

70.274

55.844

-14.431

72.103

54.442

-17.661

71.777

55.242

-16.535

Sub-totaal

70.274

55.844

-14.431

72.103

54.442

-17.661

71.777

55.242

-16.535

6.4 Begeleide participatie

Programma 6 Apeldoorn activeert

21.428

-21.428

20.593

-20.593

20.695

-20.695

Sub-totaal

21.428

0

-21.428

20.593

0

-20.593

20.695

0

-20.695

6.5 Arbeidsparticipatie

Programma 6 Apeldoorn activeert

8.400

901

-7.499

8.657

25

-8.633

8.141

25

-8.116

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

242

-242

193

-193

198

-198

Sub-totaal

8.642

901

-7.741

8.850

25

-8.826

8.339

25

-8.314

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

4.115

446

-3.669

3.109

351

-2.759

5.732

354

-5.378

Sub-totaal

4.115

446

-3.669

3.109

351

-2.759

5.732

354

-5.378

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Programma 6 Apeldoorn activeert

2.590

264

-2.326

3.166

312

-2.854

3.172

316

-2.855

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

30.239

2.352

-27.887

27.280

1.169

-26.111

36.832

1.186

-35.646

Sub-totaal

32.829

2.616

-30.213

30.446

1.481

-28.966

40.004

1.502

-38.501

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Programma 5 Jeugd en onderwijs

52.949

1

-52.948

35.975

-35.975

45.149

-45.149

Sub-totaal

52.949

1

-52.948

35.975

0

-35.975

45.149

0

-45.149

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

50.641

4.073

-46.567

54.633

4.568

-50.064

54.988

4.618

-50.370

Sub-totaal

50.641

4.073

-46.567

54.633

4.568

-50.064

54.988

4.618

-50.370

6.82 Geëscaleerde zorg 18+

Programma 5 Jeugd en onderwijs

2.677

-2.677

2.119

-2.119

2.131

-2.131

Sub-totaal

2.677

0

-2.677

2.119

0

-2.119

2.131

0

-2.131

7.1 Volksgezondheid

Programma 5 Jeugd en onderwijs

3.751

-3.751

4.339

-4.339

4.332

-4.332

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

1.572

115

-1.457

1.760

76

-1.684

1.848

-1.848

Sub-totaal

5.322

115

-5.208

6.099

76

-6.023

6.179

0

-6.179

7.2 Riolering

Programma 3 Openbare ruimte

8.323

11.330

3.006

20.320

24.004

3.684

8.692

12.325

3.634

Sub-totaal

8.323

11.330

3.006

20.320

24.004

3.684

8.692

12.325

3.634

7.3 Afval

Programma 4 Milieu

17.108

20.202

3.094

18.044

21.341

3.297

18.619

22.359

3.740

Sub-totaal

17.108

20.202

3.094

18.044

21.341

3.297

18.619

22.359

3.740

7.4 Milieubeheer

Programma 3 Openbare ruimte

369

-369

107

-107

110

-110

Programma 4 Milieu

5.927

1.498

-4.429

6.990

450

-6.540

7.147

459

-6.689

Sub-totaal

6.297

1.498

-4.798

7.097

450

-6.647

7.257

459

-6.799

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Programma 3 Openbare ruimte

1.302

1.689

386

3.055

3.460

406

3.096

3.539

443

Sub-totaal

1.302

1.689

386

3.055

3.460

406

3.096

3.539

443

8.1 Ruimtelijke ontwikkeling

Programma 9 Door! met de buitenstad

7.249

7.248

-1

6.059

285

-5.774

5.682

290

-5.392

Sub-totaal

7.249

7.248

-1

6.059

285

-5.774

5.682

290

-5.392

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Programma 2 Veiligheid

48

-48

Programma 9 Door! met de buitenstad

15.932

23.396

7.464

33.192

33.000

-192

33.550

33.550

Sub-totaal

15.932

23.396

7.464

33.192

33.000

-192

33.598

33.550

-48

8.3 Wonen en bouwen

Programma 9 Door! met de buitenstad

6.491

5.555

-936

5.692

5.222

-470

5.562

4.889

-673

Sub-totaal

6.491

5.555

-936

5.692

5.222

-470

5.562

4.889

-673

0.10 Mutaties reserves

Paragraaf bedrijfsvoering

700

2.507

1.807

1.000

1.755

755

293

1.690

1.397

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

49.660

40.978

-8.682

6.361

6.080

-281

8.988

2.300

-6.688

Programma 2 Veiligheid

432

432

Programma 3 Openbare ruimte

1.911

667

-1.244

14

1.715

1.701

14

380

366

Programma 4 Milieu

1.910

654

-1.256

559

259

-300

645

245

-400

Programma 5 Jeugd en onderwijs

4.059

3.500

-559

2.000

1.434

-566

1.343

1.343

Programma 6 Apeldoorn activeert

739

4.026

3.286

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

1.599

2.115

516

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

495

379

-117

17

-17

17

-17

Programma 9 Door! met de buitenstad

11.506

8.068

-3.439

1.299

1.299

4.022

4.022

Sub-totaal

72.580

63.325

-9.255

9.951

12.542

2.591

9.958

9.981

23

Totaal

671.911

671.911

0

613.686

613.686

0

616.119

616.119

0

ga terug