Enkele kerngegevens

Omschrijving

Begroting 2019

Begroting 2020

A. Belangrijkste maatstafgegevens voor uitkering Gemeentefonds

1

Waarde niet woningen (x € 1.000,-)totale waarde onroerende zaken binnen de gemeente conform de WOZ

3.974.500

4.082.800

Waarde woningen (x € 1.000,-)

16.003.500

17.567.750

Totaal

19.978.000

21.650.550

2

Inwoners

161.917

162.022

3

Jongeren*

31.591

31.675

4

Ouderen

33.699

33.676

5

Huishoudens met een laag inkomen(het aantal huishoudens met een inkomen tussen een bepaalde onder- en bovengrens)

22.597

22.876

6

Bijstandsontvangers o.b.v. 3 jaarsgemiddelde (ABW, IOAW, IOAZ)

3.571

3.654

7

Uitkeringsontvangers(bijstandsontvangers ABW, IOAW, IOAZ en ontvangers van WSW, WAO-jong, WAO, WAZ en WIW)

13.035

13.129

8

Minderheden(zelf of één van de ouders geboren in Suriname, Nederlandse Antillen, Aruba, Turkije of Marokko en vluchtelingen overeenkomstig artikel 9 of artikel 10 Vreemdelingenwet)

8.539

8.699

9

Eenouderhuishoudens

5.076

5.133

10

Huishoudens

75.137

76.244

11

Lokaal klantenpotentieel(klantenkring van de lokale gemeentelijke voorzieningen in kring van 20 km)

169.004

170.117

12

Regionaal klantenpotentieel(klantenkring van de regionale gemeentelijke voorzieningen in kring van 60 km)

253.181

254.767

13

Leerlingen voortgezet onderwijs(leerlingen worden geteld in de gemeente waar zij naar school gaan)

11.541

10.939

14

Oppervlakte gemeente

33.986

ha.

33.983

ha.

15

Woonruimten

76.391

77.242

16

Omgevingsadressendichtheid

131.576

133.861

17

Bedrijfsvestigingen (bron: CBS)BRON: CBS

15.837

17.228

18

Totale oppervlakte bebouwing (1 ha = 10.000 m2)

1.017

ha.

1.014

ha.

19

Oppervlakte bebouwing in bebouwde kom

823

ha.

827

ha.

20

Oppervlakte bebouwing buiten de bebouwde kom

192

ha.

188

ha.

B. Overige fysieke structuurgegevens

1

Lengte van de wegen (km) buiten de bebouwde kom

466

466

Lengte van de wegen binnen de bebouwde kom

831

km

831

km

2

Lengte van de riolering (incl. drainverzamelleidingen en duikers/beekriolering)

1.317

km

1.330

km

3

Oppervlakte openbaar groen excl. bossen en begraafplaatsen

932

ha.

940

ha.

*  Tot en met 2018 betreft de maatstaf jongeren de leeftijdscategorie < 20 jaar. Vanaf 2019 geldt binnen het Gemeentefonds de leeftijdscategorie < 18 jaar.

ga terug