Overzicht incidentele baten en lasten

In dit overzicht zijn de incidentele baten en lasten vermeld. Deze baten en lasten hebben betrekking op de exploitatiebegroting, zijn in de programma's opgenomen en beïnvloeden eenmalig het begrotingsresultaat.

bedragen x € 1.000

Programma

Taakveld

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

1

0.3

Verhoging opbrengsten verkoop vastgoed

1.500

100

100

1

3.4

Burgerparticipatie

-250

1

0.64

Ontvangst precario ondergrondse leidingen

7.500

7.500

1

0.10

Storting precario in algemene reserve

-7.500

-7.500

1

0.1

Invoering Stadspas

-150

3

2.1

Parkmanagement Berg en Bos

-90

-90

3

2.1

Uitvoeren verkeersmobiliteitsvisie

-25

3

2.1

Impuls schone duurzame mobiliteit (cf verkeersvisie)

-125

3

5.7

Beheer ontwikkelplannen parken en bossen

-20

-20

3

5.7

Biodivers beheren

-55

-40

3

5.7

Klimaatbestendig Apeldoorn

-14

-25

-5

5

4.3

Temporisering pilot verbeteren motoriek jeugd a (vakdocenten)

100

5

4.2

Onderwijshuisvesting

400

5

7.1

Jongeren op gezond gewicht

-113

-113

5

7.1

Doorontwikkeling JOGG (aanpak fase II 2018-2020)

-41

6

6.5

CMO activeringscoaches (gefaseerde groei; scenario A)

115

6

6.4

Gemeentelijke bijdrage Lucrato (incidenteel deel)

-600

-300

6

6.3

Herijking sociaal vangnet

710

7

6.1

CMO kwaliteitscoaches (gefaseerde groei; scenario A)

71

7

6.81

Maatschappelijke opvang beschermd wonen

108

8

5.5

Nationaal Ereveld Loenen

-150

-150

8

5.5

Subsidiebudget monumenten

-140

8

5.3

Impuls doorontwikkeling ACEC

-180

-180

8

5.4

Wij zijn Veluwe ; erfgoed beleven

-175

-75

-25

8

5.2

Rente kunstgrasvelden

50

8

5.3

Cultuur

118

9

8.1

Implementatie omgevingswet

-650

9

3.1

Uitvoeringsplan huisvesting arbeidsmigranten

-40

-40

9

3.1

Incidentele kosten verplaatsing warenmarkt

-80

9

8.1

Digitaal Stelsel Omgevingswet

-450

-400

-810

9

8.1

Herfasering budget implementatie omgevingswet

-400

9

8.1

Omgevingswet

100

9

8.1

Digitaal stelsel omgevingswet tlv voorz bouwleges

200

50

9

8.1

Digitalisering bouwarchief

100

9

8.1

Grond en Ecofactorij 2

-250

9

5.7

Wij zijn Veluwe ; economie/ toerisme/ beleving

-200

-250

9

8.1

comfortabele gezinsstad speel- en beweegobjecten

-250

-125

-pm

Totaal

-9.326

9.000

-9.658

7.600

-990

100

0

0

ga terug