Overzicht reserves en voorzieningen (meerjarendoorrekening)

Staat van reserves

Omschrijving

Jaarrekening 2018

Boekwaarde 01-01-2020

Vermeerderingen

Verminderingen

Boekwaarde 31-12-2020

Boekwaarde 31-12-2021

Boekwaarde 31-12-2022

Boekwaarde 31-12-2023

Minimum

Maximum

Doel en bijzonderheden

Algemene reserves

Algemene reserve

39.131.975

69.213.575

9.472.000

3.190.000

75.495.575

84.579.575

85.879.575

87.179.575

n.v.t.

n.t.v.

De algemene reserve dient voldoende te zijn om financiële risico's op te kunnen vangen; wordt ook wel gebruikt ter dekking van incidentele uitgaven.

Reserve inlopen tekort grondbedrijf

-10.801.301

n.v.t.

n.v.t.

Tekort grondbedrijf is in 2013 geactiveerd en wordt in 10 jaar afgeschreven

Reserve Sociaal Domein

4.481.000

Buffer om risico's en extra uitgaven in het sociaal domein op te kunnen vangen t.m. 2018

Totaal Algemene Reserve

32.811.674

69.213.575

9.472.000

3.190.000

75.495.575

84.579.575

85.879.575

87.179.575

Bestemmingsreserves

Reserve bedrijfsvoering GRF

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

0

50.000

Waarborgen continuïteit bedrijfsvoering

Vernieuwen bomenbestand

448.203

461.892

13.716

475.608

489.379

503.356

517.543

0

750.000

Aanplant nieuwe bomen ter compensatie gekapte bomen

Reserve Onderwijshuisvesting

4.431.710

2.998.115

943.076

2.055.039

1.930.910

1.900.110

1.993.087

2.500.000

n.v.t.

Reserve t.b.v. opvang risico's en fluctuaties in de uitgaven/inkomsten

Reserve Regionaal budget beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Blaak, J.A.:
restatnt na verwerking onttrekking jaarrekening 2018

1.480.332

Sportactiviteiten

49.955

49.955

5.948

55.903

61.910

67.977

74.044

125.000

600.000

Ondersteuning van sportevenementen

Overlopende projecten

6.203.750

2.869.750

2.869.750

2.869.750

2.869.750

2.869.750

0

n.v.t.

Geoormerkte gelden

Huisvesting

228.652

0

n.v.t.

Dekking huisvestingskosten personeel

Reserve onderhoud stadhuis

335.993

335.993

335.993

335.993

335.993

335.993

n.v.t.

Middelen ten behoeve van het onderhoud van het stadhuis

Reserve frictiekosten

437.000

437.000

437.000

437.000

437.000

437.000

n.v.t.

Middelen om de mobiliteit te bevorderen

Reserve gebiedsgericht grondwaterbeheer

2.124.972

2.124.972

199.409

199.409

2.124.972

2.124.972

2.124.972

2.124.972

Reserve bommenregeling

823.083

823.083

823.083

823.083

823.083

823.083

Reserve dekt de gemeentlelijke kosten voor explosievenopruiming; het rijk vergoed 70% van de gemaakte kosten.

Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)

4.640.512

2.563.512

1.242.000

1.321.512

645.512

288.512

192.512

0

n.v.t.

Gecombineerde reserve voor diverse doeleinden

Concern reserve bedrijfsvoering

1.515.681

1.278.235

523.000

500.000

1.301.235

1.334.235

1.482.235

1.630.235

0

2.000.000

Waarborgen continuïteit van de bedrijfsvoering

Reserve Hoger onderwijs

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

Reserve Zwitsal Park

8.450.298

6.399.963

124.596

922.143

5.602.416

4.888.270

4.760.385

4.667.480

Algemene reserve Grondbedrijf

30.117.166

15.166.166

1.303.000

3.030.000

13.439.166

17.196.166

19.071.166

20.946.166

15.100.000

15.100.000

T.b.v. algemeen ondernemersrisico's van het Grondbedrijf. Afhankelijk van het risicoprofiel van het Grondbedrijf.

Totaal bestemmingsreserves

61.337.307

37.558.636

2.169.669

6.836.628

32.891.677

35.187.180

36.714.539

38.661.865

Totaal reserves

94.148.981

106.772.211

11.641.669

10.026.628

108.387.252

119.766.755

122.594.114

125.841.440

Staat van voorzieningen

Omschrijving

Jaarrekening 2018

Boekwaarde
1-1-2020

Vermeerdering

Vermindering

Boekwaarde
31-12-2020

Boekwaarde
31-12-2021

Boekwaarde 31-12-2022

Boekwaarde 31-12-2023

Doel en bijzonderheden

Voorzieningen

Voorz. Wijkzaken

235.513

215.513

20.000

195.513

175.513

155.513

135.513

Ter dekking van kosten voor specifieke wijkontwikkelingsprojecten die reeds zijn toegezegd aan de wijkraden

Voorziening riolen grootonderhoud

1.275.052

1.275.052

593.100

593.100

1.275.052

1.275.052

1.275.052

1.275.052

ter dekking grootonderhoud riolering

Voorziening riolen vervanging

395.100

395.100

ter dekking vervanging riolering

Voorziening riolen egalisatie/ sparen

2.248.434

2.071.428

12.192.209

12.309.578

1.954.059

2.300.474

2.462.651

2.607.838

egalisatie tarief rioolheffing

Voorz. vervanging pompen en gemalen

200.260

200.260

173.000

173.000

200.260

200.260

200.260

200.260

ter dekking vervanging pompen en gemalen

Voorz. groot onderhoud pompen en gemalen

74.000

74.000

Voorziening riolen klimaatadaptatie

273.708

273.708

1.200.000

1.200.000

273.708

273.708

273.708

273.708

ter dekking investeringen klimaatadaptatie

Voorz. Vorderingen/Zaken onder recht

Ter dekking (toekomstige) vorderingen n.a..v. rechterlijke uitspraken

Voorz. Bovenwijks

2.445.165

2.095.165

200.000

500.000

1.795.165

1.545.165

1.295.165

1.045.165

Ter dekking van kosten voor bovenwijkse voorzieningen

Voorziening huisvuilrechten

2.951.616

250.000

250.000

450.000

600.000

700.000

Ter dekking van kosten huisvuiltaken

Voorziening leges omgevingsvergunning wonen

3.759.380

3.565.796

4.793.584

4.793.584

3.565.796

3.565.796

3.565.796

3.565.796

Egalisatievooriening leges omgevingsvergunning wonen (bouwleges)

Voorziening exploitatie begraafplaatsen

601.633

641.633

1.760.751

1.737.076

665.308

667.841

645.642

577.294

ter dekking beheer begraafplaatsen

Voorziening bodemsanering Zwitsal

719.000

364.000

364.000

Voorz. Sociaal Deficiet

158.599

118.599

40.000

78.599

38.599

-38.599

Ter dekking van kosten voor sociaal deficiet

Voorz. Landschapsversterking

47.104

47.104

47.104

47.104

47.104

47.104

Ter dekking van kosten landschapsversterking

Voorz. Schenking kinderboerderij

205.906

12.750

12.750

25.500

38.250

51.000

Ter dekking afgesproken schenkingen aan kinderboerderijen

Voorziening groot onderhoud Stadhuis org

200.000

300.000

100.000

400.000

500.000

600.000

700.000

Voorz. Onderhoud v.g.a.

3.163.558

1.136.003

688.230

651.476

1.172.757

1.493.086

1.639.787

2.108.101

Ter dekking van de kosten van toekomstig onderhoud van gemeentelijk vastgoed.

Totaal

18.484.928

12.304.261

22.432.724

22.850.914

11.886.071

12.558.098

12.798.928

13.248.232

ga terug