Samenvattend overzicht voorstellen nieuwe ontwikkelingen

1. Samenvattend overzicht voorstellen nieuw beleid
In onderstaand overzicht zijn de voorstellen tot beschikbaarstelling van extra budgetten opgenomen. De toelichtingen zijn opgenomen bij de betreffende programma's van de MPB.

Samenvattend overzicht voorstellen nieuwe ontwikkelingen (bedragen x € 1.000)

Exploitatie uitgaven

Investeringen

2020

2021

2022

2023

2020

2021

2022

2023

1. Bestuur, inwoners en geld

VJN onontkoombaar en wenselijk nieuw beleid

1

Burgerparticipatie

-250

2

Smart city

-125

-125

-125

-125

VJN maatregelen met weinig impact

3

Geen inflatiecorrectie voor materiële uitgaven

650

650

650

650

4

Aanjaagbudget

120

120

120

120

5

Verhoging opbrengsten verkoop vastgoed

1.500

100

100

MPB aanvullende ombuigingen

6

Besparing klantontvangstconcept

45

45

45

7

Schrappen stelpost btw van 6% naar 9%

83

83

86

83

8

Compensatiebudget afstoten maatschappelijk vastgoed

200

200

200

200

9

Citymarketing/Stichting Apeldoorn Marketing

34

34

34

10

Smart City (reduceren budget)

25

25

25

25

11

Verhoging OZB in 2020

2.193

2.252

2.306

2.361

12

Dorps- en wijkraden

40

40

40

40

13

Besparing op evenementen

150

190

190

240

MPB aanvullende ontwikkelingen

14

Kosten zaterdagopenstelling (motie Voorjaarsnota 2019)

-pm

-pm

-pm

-pm

2. Veiligheid

VJN onontkoombaar en wenselijk nieuw beleid

15

VNOG: aanvullende bijdrage in structureel tekort

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

16

VNOG: vervanging hoogwerker

-20

-20

-20

-305

MPB aanvullende ombuigingen

17

Aanvullende ombuiging veiligheid

28

28

28

28

3. Openbare ruimte

VJN onontkoombaar en wenselijk nieuw beleid

18

Parkmanagement Berg en Bos

-90

-90

19

Parkeergarae Anklaar

-120

-120

-120

-120

20

Aanpassing Saloméstraat

-60

-20

-20

-20

-440

21

Parkeervisie laadinfrastructuur

-20

-20

-20

-150

VJN maatregelen met weinig impact

22

Onderhoud openbare verlichting

50

50

50

50

23

Temporiseren revitalisering

65

130

2.000

2.000

2.000

24

Schoonmaken parkeergarages

50

50

50

50

25

Diverse ombuigingen mobiliteit

24

26

36

36

170

30

125

26

Temporiseren maatregelen ecologische knelpunten

8

12

-4

-12

238

119

-238

-119

MPB aanvullende ombuigingen

27

Besparing bevorderen budget verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid

10

30

51

51

28

Wij zijn Veluwe

4

12

16

24

100

29

Aanvullende ombuiging budgetten openbare ruimte

350

250

250

250

MPB aanvullende ontwikkelingen

30

Meerkosten optimale variant Groenplan

-116

-147

-204

-217

31

Hogere detacheringsvergoeding Lucrato

-pm

-pm

-pm

4. Milieu

VJN maatregelen met weinig impact

32

Energietransitie

50

120

-80

120

MPB aanvullende ombuigingen

33

Milieu- frictiekosten en samenwerkingsovereenkomst OVIJ

150

150

150

34

Energietransitie

400

500

500

500

35

Bijdrage Klimaatakkoord Rijk

(400)

(400)

(400)

5. Jeugd en onderwijs

VJN onontkoombaar en wenselijk nieuw beleid

36

Jongeren op Gezond gewicht

-113

-113

VJN maatregelen Jeugd

37

Jeugdgezondheidszorg

200

200

200

200

38

Algemene voorzieningen (inwonersondersteuning)

200

200

200

39

Transformatienotitie maatregelen jeugd

6.320

7.600

8.200

8.400

VJN maatregelen met weinig impact

40

Begrotingssubsidie Brede Scholen

100

100

100

100

41

Onderwijshuisvesting

400

MPB aanvullende ombuigingen

42

Programma comfortabele gezinsstad, motoriek jeugd

325

425

425

425

6. Apeldoorn activeert

MPB aanvullende ombuigingen

43

Herijking sociaal vangnet

600

600

600

600

44

Herijking sociaal vangnet (incidenteel)

710

45

Minder inzet op sluitende aanpak jongeren

152

152

152

152

46

Taakstelling participatiebudget

122

122

122

122

47

Factor Werk

40

40

40

40

48

Taalcoaches statushouders

70

70

70

70

49

Hogere taakstelling Lucrato

150

150

pm

pm

MPB aanvullende ontwikkelingen

50

Invoeringskosten stadpas

-150

7. Maatschappelijke ondersteuning

VJN maatregelen Wmo

51

Nota algemene voorzieningen

1.750

1.500

1.500

1.500

52

Transformatienotitie maatregelen Wmo

2.270

3.870

4.120

3.870

VJN onontkoombaar en wenselijk nieuw beleid

53

Op peil houden uitvoeringsbudget volksgezondheid

-80

-80

54

Investeringsvoorstel Volksgezondheid

-100

-100

-100

-100

55

Vervoerscentrale/Plus OV

-pm

-pm

-pm

-pm

VJN maatregelen met weinig impact

56

Gehandicaptenparkeerkaarten

40

40

40

40

57

Maatschappelijke opvang/beschermd wonen

108

58

Crisisopvang

80

80

80

80

MPB aanvullende ombuigingen

59

Budget digitale kaart verminderen

25

25

25

25

8. Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

VJN onontkoombaar en wenselijk nieuw beleid

60

Nieuwbouw sporthal Zuiderpark

-290

-290

-7.500

61

Zwembad de Sprenkelaar

-pm

-pm

-500

62

Orpheus vervanging software trekkenwand

-50

-50

-50

-1.300

VJN maatregelen met weinig impact

63

Rente kunstgrasvelden

50

64

Cultuur

118

18

18

18

MPB aanvullende ombuigingen

65

Jonge cultuur: schrappen van het budget

162

162

162

66

Accres, subsidietaakstelling

33

67

67

67

67

Culturele/erfgoed subsidies

430

430

430

68

Kunst in de openbare ruimte/beeldende kunst

123

123

123

- extra kapitaallasten

0

-4

-8

69

Erfgoedfonds

33

83

83

70

Rente kunstgrasvelden

50

50

50

9. Buitenstad

VJN onontkoombaar en wenselijk nieuw beleid

71

Onderzoek Ecofactorij II

-250

72

Binnenstad

-58

-101

-101

-500

73

Toekomstbestendige bedrijventerreinen

-120

-165

-225

-310

-750

-1.000

-1.500

-2.000

74

De ondernemende stad

-150

-150

-150

-150

75

Openbare ruimte centrum Ugchelen

-8

-16

-24

-250

-250

-250

-100

76

Uitvoeringsplan huisvesting arbeidsmigranten

-40

-40

VJN maatregelen met weinig impact

77

Herfasering budget implementatie omgevingswet

-400

78

Digitaal stelsel omgevingswet t.l.v. voorziening bouwleges

200

50

79

Digitalisering bouwarchief

100

80

Vrijval deel extra verhoogde voorziening in algemene reserve grondbedrijf

(-2.000)

MPB aanvullende ombuigingen

81

RO- 10% uitbestedingsbudgetten

29

29

29

82

RO- verhogen PPI inkomsten

25

25

25

83

Wonen en bouwen - alleen wettelijke taken (-1 fte)

20

60

100

100

84

Werken voor derden;vergroten risico uren

100

100

100

85

Bezuinigen programma toerisme

43

43

43

43

86

Vermindering budget 'De Ondernemende Stad'

50

50

50

50

87

Omgevingswet

100

Bedrijfsvoering

VJN onontkoombaar en wenselijk nieuw beleid

88

Informatiebeveiliging en privacy

-300

-300

-300

-300

89

Doorontwikkeling website Apeldoorn

-205

-205

-205

-205

VJN bedrijfsvoering

90

Taakstelling bedrijfsvoering

1.000

MPB aanvullende ombuigingen

91

Inleveren 1 fte procesmanager INF

78

78

92

Taakstelling bedrijfsvoering

1.000

1.000

1.000

Totaal

17.822

19.100

20.060

20.117

-3.687

-6.601

137

-219

ga terug