Financieel herstel

Financieel herstel
De afgelopen jaren zijn flinke stappen gezet naar een financieel gezonde begroting. Dat we bij de jaarrekening 2018 de precariogelden voor ondergrondse leidingen konden toevoegen aan ons eigen vermogen heeft daaraan flink bijgedragen. Mede hierdoor zijn we nu in staat om ondanks forse financiële tekorten onze weerbaarheid in stand te houden. Onze doelstelling van volledig financieel herstel in 2026 hebben we getemporiseerd.

Doelstellingen:

  • Uiterlijk 2026 voldoet de solvabiliteit en de (netto)schuldquote aan de door ons gestelde eisen en hebben dan allemaal een kwalificatie ‘goed’.

Waar vindt u de uitwerking van dit topthema terug?
De totale besluitvorming over deze MPB levert een bijdrage aan de doelstellingen van het financieel herstel. In hoofdstuk 1.2, programma 1 en met name in de paragraaf Weerstandsvermogen geven we een nadere toelichting.

ga terug