Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)

Toelichting doorrekening BROA tbv de MPB 2020-2023

1. Inleiding

Ten opzichte van de vorige BROA-doorrekening in de MPB 2019-2022 is een nieuw project opgenomen. Het betreft project Veluwe Alliantie ambities Veluwe (BROA 30.6). In deze BROA-bijlage wordt dit project nader toegelicht.

2. Financieel-technische actualisatie meerjarendoorrekening BROA

2.1 Financieel technische actualisatie

De BROA is in het kader van de BBB 2020-2023 in financieel-technische zin geactualiseerd. Hierbij zijn de rekeningcijfers 2018 verwerkt. Deze actualisatie heeft plaatsgevonden onder handhaving van bestaand beleid, conform de door de raad laatst vastgestelde BROA (MPB 2019-2022).

Per project is nagegaan

 • wat er moet gebeuren met in 2018 niet bestede budgetten;
 • in hoeverre de fasering van de opgenomen budgetten over de verschillende jaarschijven op basis van actuele inzichten bijgesteld moet worden. De vertraging of versnelling in de uitvoering heeft in veel gevallen een herverdeling van de budgetten over de jaarschijven tot gevolg gehad;

Daarnaast is de actualisatie toegelicht en zijn de rekeningcijfers 2018 in de financiële doorrekening verwerkt.

2.2 Percentage onderuitputting

Sinds enkele jaren wordt er op de BROA-ramingen een percentage onderuitputting toegepast. De reden hiervoor was, dat planningen van projecten in de praktijk uitlopen, waardoor aan het eind van het jaar niet alle beschikbaar gestelde budgetten zijn uitgegeven. In de MPB 2019-2022 gingen we uit van 70% uitgaven in het eerste jaar. Gezien de werkelijke uitgaven van 2018 zien we geen aanleiding om de onderuitputting aan te passen. In de huidige doorrekeningen hebben we gerekend met de volgende percentages: 70% in het 1e jaar, 15% in het 2e jaar en 15% in het derde jaar.

3. Resultaten financieel technische actualisatie

De financieel technische actualisatie heeft geleid tot een actuele doorrekening van de BROA. De actualisatie van de projecten heeft ertoe geleid dat de fasering van de meeste projecten is gewijzigd en enkele BROA-projecten financieel zijn afgerond
Zoals bekend, mogen reserves op grond van het landelijk geldende Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) in geen van de jaarschijven een negatieve stand vertonen. De doorrekening van BROA voldoet aan dit criterium. De BROA laat in het laatste jaar een voordelig saldo zien van € 79.000.

4. Toelichting BROA-projecten 2019 en latere jaren

Om meer inzicht te geven in het verloop van de BROA projecten wordt ook een toelichting gegeven op de projecten die in het lopende begrotingsjaar (2019) zijn of worden afgerond. Voor deze projecten is een toelichting opgenomen na het overzicht van de projecten.
Ook de lopende en de nieuwe BROA projecten worden, zoals boven vermeld, hier nader toegelicht.

(bedragen x € 1.000)

Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Reserve per 1-1

4.640

2.563

1.321

644

287

191

134

129

129

129

Algemene voeding

1)

Bijdrage van de A.D. MPB 2016-2019

475

2)

Bijdrage aan de A.D. MPB 2019-2022

-282

-300

Totaal algemene voeding (excl. 'pm')

193

-300

0

0

0

0

0

0

0

0

Programma 1: Groene Mal

-240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programma 8: Kanaalzone

-1.020

-50

-50

-342

-36

0

0

0

0

0

Programma 9: Complete wijken

-1.670

-250

-82

0

0

0

0

0

0

0

Programma 14: Verkeer

-158

-380

0

0

0

0

0

0

0

0

Programma 15: Milieu

-9

29

0

0

0

0

0

0

0

0

Programma 16: Overige

-146

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal netto onttrekkingen lopend en lopend nieuw beleid

-3.243

-651

-132

-342

-36

0

0

0

0

0

Verwacht uitgavenpatroon

2019

-2.270

-486

-486

- verwachte uitgaven 1e jaar

70%

2020

-456

-98

-98

- verwachte uitgaven 2e jaar

15%

2021

-92

-20

-20

- verwachte uitgaven 3e jaar

15%

2022

-239

-51

-51

2023

-25

-5

-5

2024

0

0

0

2025

0

0

0

2026

0

0

0

2027

0

0

2028

0

Saldo per 31-12 (excl. 'pm')

2.563

1.321

644

287

191

134

129

129

129

129

Uitgaven na 2028

0

Eindsaldo

129

Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)

(bedragen x € 1.000)

Overzicht BROA-projecten

(bedragen x € 1.000)

MPB

Restant

Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)

Eenheid

progr./

t/m

taakveld

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Programma 1: Groene Mal

Investeringsimpuls Provincie (€ 17 mln)

3.18

Weteringse broek nazorg

RL

prog. 3/

- geraamde kosten

5.7

-240

Totaal projecten programma 1

-240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programma 8: Kanaalzone

ISV-3 subsidie: € 1,7 mln

14.1

Kanaalzone

RL

prog. 9/

3.2

- Aanleg kade Pilot Zuid

-970

- Overig GB

-292

- Programma-management (AD)

PJ

prog. 9/

-50

-50

-50

-50

-36

3.2

Totaal projecten programma 8

-1.020

-50

-50

-342

-36

0

0

0

0

0

Programma 9: Complete Wijken

15.1

Wijkontwikkelingsplan Zevenhuizen

PROJ

prog. 9/

-75

-250

-82

('t Podium/openbare ruimte)

8.1

15.3

ISV-3 budget parkeergarage Anklaar

RL

prog. 3/

-1.595

2.2

Totaal projecten programma 9

-1.670

-250

-82

0

0

0

0

0

0

0

Programma 14: Verkeer

25.11

Startbudget Tunnel Laan van Osseveld

RL

prog. 3/

-158

-380

2.1

Totaal projecten programma 14

-158

-380

0

0

0

0

0

0

0

0

Programma 15: Milieu

27.2

Interreg subsidie: Community based powerplants

RL

Prog. 4/

- geraamde uitgaven

7.4

-91

-46

- te ontvangen Europese subsidie

82

75

Totaal projecten programma 15

-9

29

0

0

0

0

0

0

0

0

Programma 16: Overige

30.5

Investeringen 2014-2017

prog.1/

- comfortabele gezinsstad en burgerparticipatie

S&R

-146

30.6

Veluwe Alliantie ambities Veluwe

POW

prog. 9

-1.209

-540

-390

- subsidie provincie

1.209

540

390

Totaal projecten programma 16

-146

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL

-3.243

-651

-132

-342

-36

0

0

0

0

0

Toelichting projecten BROA

 1. In 2020 lopende BROA projecten

Programma 8: Kanaalzone

BROA 14.1 Kanaalzone
MPB programma 9/taakveld 3.2
Het doel is om de Kanaalzone via een integrale ontwikkelings- en realisatiestrategie tot ontwikkeling te brengen, waarbij de centrale noord-zuid as getransformeerd dient te worden in een gemengd stedelijk gebied voor wonen, werken en voorzieningen. De gemeente heeft de regierol gedurende de projectperiode (tot 2025). Sinds de MPB 2017 maken de gebieden van Kanaaloevers en Kanaalzone deel uit van Kanaalzone 2.0.
Sturing vindt plaats op twee niveaus: op programmaniveau en op projectniveau. Sturing op programmaniveau is het sturen op samenhang en prioriteiten.
Ten aanzien van het programmamanagement Kanaalzone hebben we de (provinciale) subsidie in het kader van Beleef het Kanaal aangevraagd. De indiening van de 5 voorstellen zal voor het einde van 2019 plaatsvinden. Voor een aantal projecten hebben we een interne voorbereiding opgestart omdat de uitvoering binnen drie jaar gerealiseerd moet zijn. Binnen de Kanaalzone onderzoeken we de ontwikkelmogelijkheden van verschillende deellocaties (o.a. Ambelt, Kayersmolen Noord). Daarvoor voeren we met verschillende partijen gesprekken en verkennen we ruimtelijke en financiële mogelijkheden.

Programma 9: Complete wijken

BROA 15.1 Wijkontwikkelingsplan Zevenhuizen
Eind 2018 is Reinbouw gestart met de verkoop van woningen in fase 3 in ‘t Podium. Op de locatie voor fase 4 is op dit moment het tijdelijk winkelcentrum gevestigd. We hebben in 2018 de planvorming voor dit gebied opgepakt, zodat we direct na het beschikbaar komen van de locatie aan de slag kunnen. In 2020 ligt het zwaartepunt van het ontwerp en realisatie voor fase 4 van 't Podium door Ons Huis. Het gemeente faciliteert deze ontwikkeling, die naar verwachting in 2021 zal worden afgerond.

Programma 14 : Verkeer

BROA 25.11 Startbudget Tunnel Laan van Osseveld
MPB programma 3/taakveld 2.1
In 2018 heeft het ministerie van I&W aangegeven 50% te willen bijdragen aan de realisatie van een tunnel met 2 rijstroken. Apeldoorn heeft de wens geuit om een tunnel te realiseren met 4 rijstroken. Hiervan zijn de kosten bepaald en is er in de MPB 2019-2022 budget gekomen voor de meerkosten van de tunnel met 4 rijstroken. De jaren 2019 en 2020 zullen in het teken staan van de voorbereiding van de realisatie. De realisatie van de tunnel is globaal gepland in de periode Q3 2020 t/m Q2 2022. In de MPB's van de laatste jaren is het gemeentelijk aandeel voor de realisatie van de tunnel beschikbaar gekomen, in totaal € 12 miljoen. Daarnaast stellen de provincie Gelderland en het ministerie van I&W de resterende gelden ter beschikking, te weten respectievelijk € 3 en € 9 miljoen.

Programma 15 : Milieu

BROA 27.2 Community based powerplants; Interreg subsidie
MPB programma 3/taakveld 2.1
De gemeente Apeldoorn neemt als zelfstandig partner deel aan het Interreg NWE project betreffende community-based virtual power plants (cVPP). Dit project is een vervolg op het Interreg-project ‘ACE’ in Loenen. Doel is het ondersteunen van duurzame burgerinitiatieven door het opzetten van drie community-based virtual power plants (waaronder één in Loenen). Deze ‘virtuele energiecentrales’ zijn clusters van decentrale opwekkingsinstallaties zoals bijvoorbeeld zonnecellen die vanaf een centraal punt kunnen worden aangestuurd. Daarnaast zal ook een model worden ontwikkeld om ontwikkeling en verspreiding van cVPP’s te verbeteren en is het de bedoeling dat meerdere cVPP’s gerepliceerd worden binnen de deelnemende lidstaten (Nederland, België en Ierland). Over de jaren 2018 tot 2020 verspreid, gaat het om een subsidie van € 161.000.

Programma 16: Overige

BROA 30.6  Veluwe Alliantie/ambities Veluwe
MPB programma 9/taakveld 0.1
Vanuit de provincie Gelderland zijn subsidies ontvangen voor de volgende onderdelen:

 • Digitale en telefonische bereikbaarheid
 • Kenniswerkplaats
 • Compensatie subsidie marketing plus pakket 2017
 • Merkactivatie en bewerken internationale markt
 • Nieuwe projecten beste bereikbaarheid
 • Optimalisatie routenetwerken (excl. bebording)
 • Programma Apeldoorns Kanaal (beleefbaarheid)
 • Programma Routebureau
 • Programma Veluwbrede evenementen
 • Programma NBTC- verhaallijn Koninklijk
 • Programma vervoer op de Veluwe

Deze subsidies zullen t/m 2021 worden uitgegeven.

2. In 2019 af te ronden BROA projecten

Programma 1: Groene Mal

BROA 3.18 Weteringsbroek nazorg
MPB programma 3/taakveld 5.7
De provincie heeft in 2015 subsidie verleend voor de realisatie van nieuwe natuur in het Weteringse Broek. In 2018 wordt de subsidie definitief vastgesteld. Hiermee richten wij de laatste 7,5 ha natuur in om daarmee tot een afronding van onze opgave uit de Gebiedsvisie te komen. Deze is sinds 2007 in uitvoering. Daarmee is aan de noordoostkant van de stad een groen recreatief uitloopgebied voor Zevenhuizen/Zuidbroek en de dorpen gerealiseerd. Bij de afronding van dit laatste deel gaat het om een investering van € 275.000.

Programma 9: Complete wijken

BROA 15.3 Parkeergarage Anklaar
MPB programma 3/taakveld 2.2

Deze provinciale bijdrage is gereserveerd als bijdrage voor de aankoop van de parkeergarage Anklaar. De raad heeft voor de aankoop van de parkeergarage Anklaar op 16 mei 2019 een krediet beschikbaar gesteld. De parkeergarage Anklaar is door de gemeente aangekocht van de projectontwikkelaar van het nieuw gebouwde wijkwinkelcentrum Anklaar. De aankoop en overdracht heeft plaats gevonden bij de oplevering van het winkelcentrum Anklaar in het najaar 2019. De bijdrage vanuit de BROA (ISV-3) is ter (gedeeltelijke) dekking van deze aankoop en wordt op het brutokrediet in mindering gebracht.

Programma 16: Overige

BROA 30.5  Investeringen 2014-2017
MPB programma 1/taakveld 0.1
In de MPB 2014-2017 heeft uw raad besloten 4 jaar lang € 300.000 te investeren in aantrekkelijkheid van de stad. Er zijn 6 thema's waarop die sturing in om Apeldoorn extra aandacht vraagt: (1) slimme concepten voor de binnenstad; (2) meer groen in de stad, (3) het uitlokken van extra bestedingen door een aantrekkelijker en zichtbaarder aanbod van cultuur, horeca en top(sport)evenementen; (4) het aanbieden van een toeristisch toplandschap waarbinnen de stad Apeldoorn meer profijt haalt uit de Veluwe en de toeristische attracties; (5) meer innovatie in de topsectoren van onze economie; (6) een groter hoog opgeleid arbeidspotentieel in en om de stad. Het restantbudget ad € 146.000 wordt overgeboekt naar jaarschijf 2020 ten behoeve van comfortabele gezinsstad en burgerparticipatie.

ga terug