Meerjaren balans

Activa (bedragen x € 1.000)

1-1-2020

Mutaties Bij

Mutaties Af

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

Vaste activa

00

Immateriële vaste activa

- Bijdrage aan activa in eigendom van derden

2.695

0

0

2.695

2.695

2.695

2.695

01

Materiële vaste activa

- Economisch nut

531.335

53.903

23.195

562.043

580.628

594.183

588.467

- economisch nut, met heffingsgrondslag

42.273

0

0

42.273

42.273

42.273

42.273

- Maatschappelijk nut

25.554

0

0

25.554

25.554

25.554

25.554

02

Financiële vaste activa

- Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

1.659

0

0

1.659

1.659

1.659

1.659

- Leningen aan woningbouwcorporaties

16.900

0

6.300

10.600

7.900

7.900

7.900

- Leningen aan deelnemingen

0

0

0

0

0

0

0

- Overige langlopende leningen

35.020

0

1.625

33.395

31.890

30.392

28.897

- Overige uitzettingen

0

0

0

0

0

0

0

Totaal vaste activa

655.436

53.903

31.120

678.219

692.599

704.656

697.445

Vlottende activa

03

Voorraden

- Niet in exploitatie genomen bouwgronden

5.981

0

0

5.981

5.981

5.981

5.981

- Overige grond en hulpstoffen

0

0

0

0

0

0

0

- In exploitatie genomen bouwgronden/Onderhanden werk

32.149

12.515

36.273

8.391

-4.761

-12.075

-12.540

- Vooruitbetalingen

53

0

0

53

53

53

53

04

Vorderingen korte termijn (< 1 jaar)

- Vorderingen op openbare lichamen

24.240

0

0

24.240

24.240

24.240

24.240

- Overige vorderingen

11.503

0

0

11.503

11.503

11.503

11.503

- Rekening courant

1.273

0

0

1.273

1.273

1.273

1.273

05

Liquide middelen

- Kas

49

0

0

49

49

49

49

- Banken

0

0

0

0

0

0

0

06

Overlopende activa

39.938

0

0

39.938

39.938

39.938

39.938

Totaal vlottende activa

115.186

12.515

36.273

91.428

78.276

70.962

70.497

Totaal Activa

770.622

66.418

67.393

769.647

770.875

775.618

767.942

Passiva (bedragen x € 1.000)

1-1-2020

Mutaties Bij

Mutaties Af

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

Vaste passiva

07

Eigen vermogen

- Algemene reserve

79.215

9.472

3.190

75.497

84.581

85.881

87.181

- Bestemmingsreserves

37.558

2.170

6.837

32.891

35.186

36.714

38.662

- Rekeningresultaat 2019 (prognose)

-10.000

Totaal reserves

106.774

11.642

10.027

108.388

119.767

122.595

125.843

08

Voorzieningen

12.305

22.433

22.851

11.887

12.559

12.800

14.443

09

Schulden met een rentevaste periode > 1 jaar

501.363

55.000

62.361

494.002

490.239

506.175

505.109

Totaal vaste passiva

620.442

89.075

95.239

614.277

622.565

641.570

645.395

10

Vlottende passiva

Schulden met een rentevaste periode < 1 jaar

- Kasgeldleningen

59.000

0

0

59.000

59.000

59.000

59.000

- Overige schulden

11.651

0

0

11.651

11.651

11.651

11.651

11

Overlopende passiva

81.530

55.281

52.092

84.719

77.659

63.397

51.896

Totaal vlottende passiva

152.181

55.281

52.092

155.370

148.310

134.048

122.547

Totaal Passiva

772.623

144.356

147.331

769.647

770.875

775.618

767.942

ga terug