Bedrijfsvoering

Ambitie

Inwoners en ondernemers zijn voor gemeentelijke producten en diensten aangewezen op de gemeente Apeldoorn. Wij bedienen hen daarin graag optimaal.

In het bestuursakkoord 2018-2022 De Kracht van Apeldoorn schrijven wij: “De gemeente kan én durft soepel in te spelen op de nieuwste ontwikkelingen. De menselijke maat in de dienstverlening blijft de norm”.
Daarvoor hebben wij deskundige en flexibele medewerkers, die continu leren en zichzelf ontwikkelen. Na afronding van de verbouwing in 2019 beschikken we over een duurzaam en toekomstbestendig stadhuis en andere werklocaties. We richten onze  bedrijfsvoeringsprocessen zodanig in, dat ze de primaire gemeentelijke processen optimaal ondersteunen. We hebben up to date en correcte informatie over geld, prestaties en risico’s. Dat geeft bestuur en management een betrouwbare basis voor beslissingen. De informatievoorziening is op orde en speelt soepel in op de huidige en toekomstige ontwikkelingen.

Speerpunten bedrijfsvoering

Onze bedrijfsvoering ondersteunt de organisatie in het realiseren van onze vier strategische doelen en drie topthema’s. Belangrijk speerpunt uit het collegewerkprogramma is dat onze klanten onze dienstverlening hoger gaan beoordelen in de loop van en na deze collegeperiode.

In de afgelopen jaren hebben wij een groot aantal nieuwe taken opgepakt. Dat geldt met name in het sociaal domein, maar ook op de andere gebieden hebben we nieuwe ambities geformuleerd en hebben we de taken om de ambities te realiseren in gang gezet. De tevredenheid van inwoners daarover is over het algemeen goed. In 2019 werd duidelijk dat, met name in het sociaal domein de beschikbare budgetten verre van toereikend zijn. En dat bovendien de sturing op onderdelen van de bedrijfsvoering steviger en zakelijke moet worden. Daartoe zetten wij verschillende maatregelen in. Basis daarvoor is de Bestuursopdracht die het college de gemeentesecretaris gaf. Wij onderzoeken het huidige sturingsmodel en brengen verbeteringen aan waar dat nodig is. De twee hoofddoelen daarbij zijn de versterking van de strategische top en het – waar nodig – op orde brengen van de basis-bedrijfsvoering.

Hoofddoelstelling: Bedrijfsvoering ondersteunt effectief de realisatie van de doelen van de gemeente
Onze bedrijfsvoering ondersteunt de organisatie in het realiseren van onze vier strategische doelen en drie topthema’s. Belangrijk speerpunt uit het collegewerkprogramma is dat onze klanten onze dienstverlening hoger gaan beoordelen in de loop van en na deze collegeperiode.

Doel 1 Eigentijdse en gastvrije dienstverlening
Onze dienstverlening is eigentijds en gastvrij. Het uitgangspunt is digitaal waar het kan en persoonlijk waar het nodig is. Voor complexe gevallen en niet digitale zelfredzaamheid staat een persoonlijke benadering centraal.

Prestaties
Prestatie 1. We digitaliseren dienstverlening

 • In 2020 verbeteren we de website www.apeldoorn.nl. Van een website waarop vooral statische informatie te vinden is, gaan we naar een website waar inwoners ook terecht kunnen voor actuele/dynamische informatie. Bijvoorbeeld over actuele wegwerkzaamheden, welke meldingen er waar en wanneer over de eikenprocessierups zijn gedaan en welke acties daaraan zijn verbonden. Inwoners moeten ook zelf eenvoudig via de website meldingen kunnen doen. Daarnaast wordt gewerkt aan online participatie en burgerpeilingen. Tot slot krijgt de website een meer eigentijdse en aantrekkelijkere vormgeving en worden bezoekers, duidelijker dan nu het geval is, ver- of gewezen op wat er te doen en beleven is in Apeldoorn.
 • We brengen de basis van de website “op orde”; met goed geschreven content, heldere structuur, techniek en statistieken. Daarnaast brengen we, waar mogelijk, het aantal websites (circa 15) dat gelieerd is aan de gemeente terug bijv. door deze onder te brengen bij www.apeldoorn.nl.
 • Met de invoering van een nieuw zaaksysteem, nemen we ook de e-formulieren onder de loep en vernieuwen we MijnApeldoorn (de persoonlijke internetpagina (PIP) van inwoners en ondernemers).
 • In 2020 continueren we initiatieven om de digitale zelfredzaamheid van inwoners te vergroten. Niet alle inwoners zijn digitaal zelfredzaam. In samenwerking met CODA zijn er initiatieven om voor deze inwoners de zelfredzaamheid te vergroten. In het vernieuwde stadhuis richten we klant-pc’s in. Hier kunnen inwoners die nog geen faciliteiten hebben om digitaal zaken te regelen, én inwoners die hulp nodig hebben bij het digitaal regelen van zaken, terecht.

Prestatie 2. We geven direct en goed antwoord

 • Onze frontoffice helpt inwoners en ondernemers zo veel als mogelijk in één keer goed.

In 2018 zijn we gestart met de inrichting van de eerstelijns dienstverlening naar domeinen. Belangrijke randvoorwaarde is dat de burger één loket ervaart. In het vernieuwde stadhuis komen vanaf 2020 de dienstverlening van het stadhuis en die van het Activerium fysiek samen.

Prestatie 3. We werken transparant en betrouwbaar

 • Wij meten of wij doen wat wij zeggen, zodat wij continu ontwikkelen.

Met de komst van een nieuw zaaksysteem wordt het in 2020 beter mogelijk om te meten of we onze servicenormen halen.

 • Wij vergroten het klachtbewustzijn in de organisatie

We geven ruimte om ons te vertellen als het gesprek of het proces niet goed is verlopen. Van klachten leren we. Klachten gebruiken we voor het verbeteren van onze dienstverlening. We bevorderen de procedurele rechtvaardigheid (de manier waarop mensen zich behandeld voelen en de vraag of zij de gevolgde procedures als eerlijk ervaren), zowel in onze dienstverlening als in klacht- en bezwaarprocedures.

Prestatie 4. We zijn goed telefonisch bereikbaar

Onze medewerkers zijn goed telefonisch bereikbaar volgens de kaders die wij daarvoor hebben. Eind 2018 is uit onderzoek naar de telefonische bereikbaarheid van de individuele medewerkers van de gemeente Apeldoorn gebleken dat techniek en organisatie sinds 2016 sterk zijn verbeterd. In houding en gedrag zijn ook duidelijk verbeteringen merkbaar. Een aantal aspecten (vooral tijdig terugbellen) kan en moet echter nog verder verbeteren.
Met het nieuwe zaaksysteem wordt het in 2020 mogelijk om continu te meten of we tijdig terugbellen naar aanleiding van terugbelnotities.

Prestatie 5.We monitoren onze dienstverlening

 • Wij meten hoe tevreden inwoners en ondernemers zijn over onze dienstverlening. Op basis daarvan zetten wij verbeteringen in. Ons doel is dat onze klanten onze dienstverlening hoger beoordelen na deze collegeperiode.

In 2018 waardeerde 85% van onze klanten onze publieksdienstverlening aan de balie met een goed (6% matig en 9% slecht). Onze publieksdienstverlening aan de telefoon werd door 53% van onze klanten met een goed beoordeeld.
Voor de publieksdienstverlening aan de balie en aan de telefoon maken we het beeld compleet door het klanttevredenheidsonderzoek uit te breiden naar alle domeinen binnen de domeingerichte dienstverlening.
We meten de klanttevredenheid over e-formulieren en vragen feedback van bezoekers van www.apeldoon.nl op webpagina’s. Daarmee verbeteren we het digitaal loket. Hiermee is in 2019 een start gemaakt. In 2020 breiden we deze meting uit.

Prestatie 6. We vereenvoudigen het schriftelijk taalgebruik (project Taal van de Stad)

 • Wij zorgen dat onze informatie in de taal van de stad is. In 2017 zijn we begonnen met het herschrijven van onze brieven, beschikkingen, webpagina’s en webformulieren volgens de principes van Taal van de Stad. Onze ambitie: alle communicatie voor inwoners in klare taal. In het sociaal domein is al veel herschreven. In 2020 ligt de focus op het fysiek domein en op de personele brieven.

Indicatoren

 1. Van alle vragen die inwoners en ondernemers aan ons stellen beantwoordt de frontoffice 80% direct en goed.
 2. Het belgedrag van 95% van onze medewerkers voldoet aan de norm voor telefonische bereikbaarheid. Terugbelnotities worden in 2020 organisatiebreed gebruikt.
 3. In 2020 waardeert aan de balie 88% en aan de telefoon 65% van de klanten de publieksdienstverlening als goed.
 4. Voordat de Omgevingswet in werking treedt (2021) zijn de betreffende brieven, beschikkingen, webpagina’s en webformulieren herschreven volgens de principes van Taal van de Stad.

Nieuwe ontwikkelingen
Doorontwikkeling website Apeldoorn
In juni 2018 is raadsbreed een motie aangenomen waarin het college werd opgeroepen om de gemeentelijke website een functie te geven die past bij deze tijd en waar ook bezoekers en toeristen alle beschikbare informatie kunnen vinden. Ten behoeve van deze doorontwikkeling van de website Apeldoorn is een aanvullend structureel budget opgenomen van € 205.000.

Doel 2 Duurzaam en flexibel inzetbaar personeel
Onze medewerkers werken met passie voor en met de Apeldoornse samenleving. Ze blijven zich professioneel en persoonlijk ontwikkelen. De organisatie faciliteert medewerkers in het nemen van verantwoordelijkheid in hun loopbaan, vitaliteit en inzetbaarheid. De gemeente Apeldoorn werkt aan een evenwichtig en inclusief personeelsbestand dat een afspiegeling is van de samenleving.

Prestaties
Prestatie 1. We blijven Leren en Ontwikkelen
Medewerkers blijven zich continu vakinhoudelijk en persoonlijk ontwikkelen door scholing, delen van kennis in interne en externe netwerken en door dagelijks leren in het werk.

 • We werken aan een positieve leercultuur en verwachten van alle medewerkers dat zij hier een bijdrage aan leveren. Ontwikkeling is een jaarlijks terugkerend thema in de gesprekken tussen leidinggevende en medewerker. De afspraken worden vastgelegd in het personeelsdossier.
 • We sluiten ons ontwikkelprogramma aan bij de wensen en behoeften van de organisatieonderdelen in de primaire processen. In de komende jaren ontwikkelen we leerlijnen op het gebied van omgevingswet, participatie en integraal werken. Dit gebeurt in samenwerking met collega’s die werken in de primaire processen.
 • Medewerkers worden digitaal vaardig(er). We bieden gerichte trainingen, workshops en seminars aan, waarbij we aansluiten bij de behoeften van de medewerkersdoelgroep(en) en de ontwikkelingen binnen de betreffende organisatieonderdelen.

Prestatie 2. Medewerkers werken aan hun mobiliteit en wendbaarheid
Medewerkers zijn flexibel, wendbaar en vitaal en kunnen soepel inspelen op de steeds sneller veranderende samenleving. We maken gebruik van bestaande mogelijkheden om flexibelere inzet te realiseren.

 • We realiseren uitstroom op kwetsbare functies, door actieve inzet en begeleiding vanuit het Loopbaancentrum. Met medewerkers in schalen 5, 6 en 7, werkzaam in teams met een specifieke ontwikkelopgave, spreken we over een op maat gemaakt loopbaantraject.
 • We vergroten de vrijwillige mobiliteit en wendbaarheid door het voeren van loopbaangesprekken en het aanbieden van een intern mobiliteitsdienstverband. Alle medewerkers voeren één keer per drie jaar een gesprek over hun loopbaan met een loopbaanadviseur.
 • Managers sturen op de inzet van medewerkers binnen de kaders van de begrootte loonsom. We verantwoorden primair op financiën.

Prestatie 3.  We hebben een evenwichtig en kwalitatief goed personeelsbestand
De gemeente Apeldoorn werkt aan een evenwichtig en inclusief personeelsbestand dat een afspiegeling vormt van de samenleving.

 • Onze arbeidsmarktcommunicatie passen we op doelgroepen aan. Om bewust te selecteren, trainen we managers en medewerkers.
 • Seniore medewerkers boeien we door actief kennis te laten delen met startende collega’s, waardoor deze collega’s hun weg weten te vinden in de organisatie en de gemeente.
 • We zijn aantrekkelijk voor jonge talentvolle arbeidskrachten. We hebben een Apeldoorns, inclusief traineeprogramma. In 2020 starten we met een nieuwe groep van 10 trainees.

Prestatie 4. Ons personeelsbestand is vitaal en arbeidsfit  
We werken levensfasegericht waarbij we aansluiten bij de kwaliteiten van iedere medewerker in elke fase van zijn of haar leven.

 • We stimuleren het gebruik van de diverse arbeidsvoorwaarden gericht op de diverse levensfasen, binnen de context van de werk- en privésituatie van de betreffende medewerker. We verbeteren de vindbaarheid en leesbaarheid van de arbeidsvoorwaarden.
 • Onze medewerkers zijn vitaal en gezond. Zij zijn primair verantwoordelijk voor hun eigen inzetbaarheid. We bieden faciliteiten om vitaal inzetbaar te zijn en te blijven. We sturen op het terugdringen van verzuim in 2020, door casemanagers te ondersteunen in de gesprekken met medewerkers.
 • We werken met ‘BRAVOS’ (bewegen, roken, alcohol, voeding , ontspannen en slapen) aan het vergroten van bewustzijn over vitaliteit in de organisatie, door middel van workshops en een gericht programma op sporten en bewegen.

Prestatie 5. We voeren de Normalisatie ambtenarenrecht (Wnra) in.
Op 1-1-2020 is het ambtenarenrecht genormaliseerd. Medewerkers van de gemeente Apeldoorn hebben daarmee zoveel mogelijk dezelfde rechten en plichten als werknemers in het bedrijfsleven.

 • De nieuwe CAO, voortvloeiend uit de Wnra, is van kracht en implementatie wordt in het eerste kwartaal van 2020 afgerond. Personele regelingen en rechtspositionele documenten zijn geschreven in de Taal van de Stad.

Nadere info is opgenomen op de VNG site klik hier

Nieuwe ontwikkelingen
Besparing bedrijfsvoeringsbudgetten en besparing 1 fte procesmanager eenheid Informatie
De bedrijfsvoering behoort effectief, maar ook zo efficiënt mogelijk uitgevoerd te worden. Mede tegen de achtergrond van de noodzakelijke bezuinigingen waarvoor wij gesteld zijn, stellen we ons ten doel om vanaf 2021 € 1 miljoen te besparen. Dat doen wij in hoofdzaak op twee manieren. Allereerst verminderen we het aantal leidinggevenden. We gaan er van uit dat, doordat we het besturingsmodel evalueren en herdefiniëren (in het kader van de bestuursopdracht die het college aan de gemeentesecretaris gaf) hetzelfde werk kunnen doen met minder managers. Daarnaast nemen we enkele andere efficiëntiemaatregelen, zodat we in totaal € 1 miljoen structureel besparen. Voor de jaren 2019 en 2020 hebben wij conform uw besluitvorming in de Voorjaarsnota incidentele besparingen van jaarlijks € 1 miljoen opgenomen. Met de nieuwe maatregel maken we de incidentele maatregel structureel.
Daarnaast stellen wij u voor met ingang van 2022 1 fte (€ 78.000) te besparen op procesmanagement bij de eenheid Informatie.

Kadernota's

HRM Visie 2017-2020 Voortbouwen en versterken

Indicatoren

 1. 80 % van de medewerkers heeft een ontwikkelgesprek gevoerd
 2. 70 % van de medewerkers maakt gebruik van ons trainingsaanbod
 3. 33% van de medewerkers heeft een loopbaangesprek gehad.
 4. 15% totaal personeelsbestand <35 jr:
 5. 28% totaal personeelsbestand >55 jr:
 6. Ziekteverzuim 4,9 % (gemiddeld jaarverzuim)

Verwezen wordt naar het sociaal jaarverslag 2018.

Doel 3 Duurzame en toekomstbestendige huisvesting.

Prestaties
Prestatie 1. We werken in een duurzaam en toekomstbestendig stadhuis

 • De verhuizing vanaf het Stationsplein is afgerond en het werken in de verbouwde omgeving regelen we zo optimaal mogelijk in.  
 • De facilitaire voorzieningen zoals printers, koffieautomaten, meubilair zijn circulair aanbesteed
 • In het eerste kwartaal 2020 verhuizen de medewerkers die in 2019 werkzaam waren in het  Activerium (o.a. dienstverlening en A&I) naar het vernieuwde stadhuis
 • De computerruimte in het Activerium wordt ontmanteld
 • Met het UWV worden schriftelijk vastgestelde werkafspraken gemaakt over de facilitaire dienstverlening.
 • In het verbouwde stadhuis richten we het klantontvangstconcept op een open en transparante wijze in. We zorgen hierbij voor een veilige werkomgeving voor onze medewerkers.

Prestatie 2. We ontwikkelen de  CMO-locaties
We maken uniforme facilitaire dienstverleningsafspraken, waarbij het uitgangspunt is dat de afspraken passen binnen de kaders duurzame en toekomstbestendige huisvesting

Voor de ontwikkelingen en prestaties wat betreft huisvesting van de CMO’s verwijzen we naar programma 7.

Indicatoren
90% van de medewerkers werkzaam in het stadhuis geeft dat het klimaat prettig is om in te werken.  
70 % van de medewerkers is tevreden over de facilitaire voorzieningen.

Kadernota’s
Raadsvoorstel Huis van de Stad

Doel 4 Onze organisatie is in control

We zijn er voor onze burgers, bedrijven en bezoekers. Zij mogen verwachten dat we effectief en efficiënt zijn georganiseerd en dat we ‘onze zaken’ op orde hebben. Onverwachte verrassingen passen daar niet bij. Een organisatie is 'in control' als deze zodanig is ingericht dat de juiste discussie, met de juiste middelen (mensen, informatie, etc.) op het juiste moment op het juiste niveau wordt gevoerd en tijdige bijsturing op de realisatie van doelen mogelijk is. Rode draad hierbij is dat we kritisch zijn op wat we doen en hoe we dingen doen en leren van de fouten die er worden gemaakt. De controlfunctie vervult hierbij een belangrijke ondersteunende, adviserende en signalerende rol.

In 2019 is gebleken dat op onderdelen verbeteringen nodig zijn om de basis op orde te krijgen en de interne beheersing te verstevigen. In 2019 is een beheersplan afgerond en met de raad gedeeld. Hierin is inzichtelijk is gemaakt welke maatregelen we hebben getroffen en nog gaan treffen om de gewenste slag ook daadwerkelijk te realiseren.

Prestaties
Prestatie 1.  We werken continu aan risicomanagement

 • In 2020 hebben we binnen alle eenheden, op basis van de MPB, de financiële en ook niet-financiële risico’s helder.
 •  In 2019 hadden we zeven toprisico’s die voldoen aan de criteria voor toprisico’s (zie nota risicomanagement). We voeren in 2020 op alle toprisico’s expliciet en systematisch het gesprek en organiseren voor de belangrijkste risico’s risicosessies
 • We benaderen risicomanagement meer vanuit een positieve invalshoek wat wil zeggen dat we soms bewust zekere risico’s nemen om bepaalde doelen te halen (risk appetite).
 • In 2020 werken we de effecten van de beheersmaatregelen verder uit. In 2021 hebben we een overzicht van de effecten van de beheersmaatregelen van de top-risico’s en van de financiële risico’s.

Prestatie 2. We versterken de beleidscyclus
Met Planning & Control gaan we door met de kwaliteitsslag die al is ingezet.

 • In 2021 is een duidelijke verbeterslag gerealiseerd in de samenhang tussen de beleids- en planning en controldocumenten.
 • We vergroten de uniformiteit van documenten, we verbeteren het inzicht in concrete doelen en prestaties en zetten in op een duidelijkere koppeling tussen doelen en middelen.

Prestatie 3. We versterken de control op het zorgdomein
In het KPMG-rapport van maart 2019 wordt aangegeven dat de eenheid F&C extra maatregelen heeft te treffen om de 2e lijns control op het sociaal domein te verstevigen.

 • Verstevigen van kwaliteit en kwantiteit van de control op het zorgdomein door het aantrekken van een aantal professionals.
 • Verbeteren kwaliteit interne controle; In afstemming met de accountant nemen we  maatregelen om beter in control te blijven.

Prestatie 4. We versterken ons inkoopbeleid

 • We actualiseren het inkoopbeleid per 1 januari 2020. Vanaf dat moment worden inkoopadviseurs verplicht vooraf ingeschakeld bij de meervoudig onderhandse aanbestedingen waardoor de rechtmatigheid concern breed van aanbestedingen beter geborgd is.
 • We professionaliseren het contract- en leveranciersmanagement (CLM). In 2020 passen  de CLM methodiek toe op 50 grote en risicovolle contracten..

Prestatie 5. We werken aan privacy en informatiebeveiliging
We gaan als gemeente zorgvuldig om met de persoonsgegevens van onze burgers en eigen medewerkers en doen dat in lijn met de privacywetgeving (AVG). Om er voor te zorgen dat onze informatie betrouwbaar is en beschermd is tegen aanvallen vanuit het internet en andere bedreigingen hebben we het basis beveiligingsniveau geïmplementeerd, conform de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) (verplicht vanaf 1 januari 2020). Via de ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) leggen we hierover jaarlijks verantwoording af aan de raad.

Nieuwe ontwikkelingen
Informatiebeveiliging en privacy (Voorjaarsnota 2019)

We zien binnen het vakgebied Informatiebeveiliging een toename van het werk. We voeren  nieuwe werkzaamheden uit, zoals het begeleiden van audits en het initieel opzetten van maatregelen. Op grond van wettelijke of overige landelijke richtlijnen moet werk anders uitgevoerd worden en meer worden vastgelegd. We  zien we ook een flinke toename in het aantal bedreigingen dat op ons af komt. Op dit moment is de personele bezetting niet voldoende om alle taken op te pakken.
Op 1 januari 2020 moet de informatie-beveiliging van de gemeente conform de “Baseline Informatiebeveiliging Overheid” (BIO)  zijn ingericht. Eén van de maatregelen betreft de monitoring van de informatie verwerkende omgeving. Hiervoor is de inzet van een “Security Information and Event Management” (SIEM) oplossing noodzakelijk. Zo’n systeem maakt het onder meer mogelijk om aanvallen op de informatievoorziening te detecteren en te traceren.

Ook binnen het vakgebied privacy zien wij een toename van het werk mede als gevolg van de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG schrijft voor dat wij per 25 mei 2018 een Functionaris Gegevensbescherming in dienst moeten hebben.
Gelet op genoemde ontwikkelingen hebben wij een aanvullend structureel budget opgenomen van € 300.000

Prestatie 6. Juridisch advies en juridische kwaliteitszorg

Met de inzet van juridische kwaliteitszorg en het uitbrengen van juridische adviezen vergroten we de kennis van wet- en regelgeving en het juridisch bewust handelen in de organisatie, zodanig dat de juridische risico’s inzichtelijk zijn en op basis daarvan een juiste beslissing genomen kan worden.

Prestaties
We leveren de jaarlijks terugkerende prestaties uit het Juridisch Kwaliteit Zorgplan.
In 2020 zetten we extra in op:

 • maatwerktrainingen op specifieke rechtsgebieden (naast de basiscursus recht wordt in ieder geval twee specifieke maatwerktrainingen verzorgd)
 • oplossingsgericht werken en adviseren waarbij de bedoeling van wet- en regelgeving centraal staat. Dit maken wij concreet door per juridische rol een beschrijving te geven over “de bedoeling”.
 • Herschrijven van de zeven juridische concerncriteria zodanig dat iedere (beleids)medewerker weet wat ermee wordt bedoeld.
 • Iedere accounthouder maakt een vertaalslag van de juridische vraagstukken/producten per eenheid en prioriteert welke juridische adviseur(s) daarop wordt ingezet

Indicatoren
Toprisico’s waarover systematisch het gesprek is gevoerd (ambtelijk/bestuurlijk): 100%

Percentage nieuwe beleidskaders waarvan de primaire doelen en belangrijkste beleidsindicatoren terugkomen in de MPB (>80%)

Kadernota’s
Nota versterking beleidscyclus
Nota risicomanagement
Inkoop- en aanbestedingsbeleid
Nota actieve informatieplicht
Financiële verordening 2016
Controleverordening
Voorjaarsnota 2019
Jaarverslag Informatiebeveiliging en privacy 2018
Jaarwerkplan Juridische Kwaliteitszorg 2019

Doel 5 Digitale transformatie
Gemeenten maken deel uit van de sterk veranderende samenleving, waarin de verdere digitalisering van de informatievoorziening een van de belangrijkste ontwikkelingen is. Digitaliseren is geen doel op zich, het moet bijdragen aan een betere dienstverlening aan inwoners, bedrijven en instellingen. Door meer data gedreven te werken kunnen complexe opgaven op het gebied van zorg, werkgelegenheid, veiligheid, duurzaamheid, inrichten ruimtelijke leefomgeving en economie beter worden opgepakt. De I-Visie, gemeente Apeldoorn in het digitale tijdperk (november  2016 ) schetst in hoofdlijnen hoe Apeldoorn de uitdagingen op het gebied van digitalisering wil oppakken. Hierbij spelen landelijke ontwikkelingen als de Agenda Digitale Overheid, het programma van de VNG Samen Organiseren en het optimaliseren van een gemeenschappelijke infrastructuur een belangrijke rol. We zoeken nadrukkelijk de samenwerking met andere gemeenten in VNG-verband. In 2020 wordt  de I-visie  geactualiseerd.
In 2019 is een informatieplan opgesteld waarin de ontwikkelingen in de samenleving en grote veranderingen in de organisatie zijn beschreven en welke impact die gaan hebben op informatievoorziening. Alle ICT initiatieven die lopend zijn of “op de rol staan” zijn gebundeld in één ICT portofolio. Het is niet alleen nieuwe iCT systemen implementeren  maar het betreft fundamentele veranderopgaven. Processen moeten worden aangepast, medewerkers moeten digitaal vaardiger worden  en systemen moeten beter worden geintegreerd.Om de maatschappelijke opgaven te kunnen realiseren is het belangrijk dat de kwaliteit van onze informatievoorziening voldoende aansluit op wat nodig is. In 2018 is geconstateerd dat informatievoorziening nog niet voldoende aansluit op de behoeften van de dienstverlening aan onze inwoners, op het ondersteunen van medewerkers bij de werkzaamheden en in de samenwerking met ketenpartners. In 2019 nemen we besluiten over hoe we de IT-voorziening voor het sociaal domein beter laten aansluiten op de behoeften en welke vervolgstappen hiervoor in 2020 nodig zijn

Prestaties
Prestatie 1. We borgen de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de informatiehuishouding

 • In 2020 geven we de vernieuwing van de digitale werkplek verder vorm, we stemmen de vaste werkplek en de mobiele apparaten beter op elkaar af en we voeren nieuwe werkvormen in bijvoorbeeld het tegelijkertijd aan documenten werken  
 • We vervangen het zaaksysteem en ons documenten en archiefsysteem (DMS). In 2020 implementeren we stapsgewijs  het nieuwe zaak-/DMS-systeem  en kan de online dienstverlening worden verbeterd en kan meer flexibel op behoeften worden ingespeeld.

Prestatie 2. We borgen beheer en doorontwikkeling van onze informatiehuishouding

 • We dringen maatwerkoplossingen terug en vervangen deze door gangbare, bewezen oplossingen waarvan de strategische doorontwikkeling in de markt is geborgd. Hiermee richten we de informatiehuishouding flexibel in, zodat we makkelijker kunnen inspelen op veranderende opgaven en we tijdig kunnen voldoen aan de eisen die nieuwe wet- en regelgeving aan ons stelt.
 • Apeldoorn sluit in 2020 aan op het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) en zorgt ervoor dat de informatiesystemen zijn aangepast aan de nieuwe (wettelijke) eisen.

Prestatie 3. We faciliteren informatie gestuurd werken

 • Het Dataportaal levert bruikbare informatie voor intern gebruik (informatie gestuurd werken), maar ook voor inwoners en bedrijven (transparantie en open overheid).
 • In 2020 ontsluiten we nieuwe datasets. We vergroten de kwaliteit van de data en ontwikkelen nieuwe producten en digitale dashboards.

.
Indicatoren

 1. De technische infrastructuur is, met uitzondering van onderhoudsvensters, permanent beschikbaar
 2. Beschikbaarheid representatieve datasets op het dataportaal

Kadernota’s
Kadernota I-Visie herziening volgt in 2020

Taakveld 0.4 (bedragen * € 1.000)

Realisatie 2018

2019

2020

2021

2022

2023

Loonkosten/inhuur

35.602

38.849

40.020

41.344

42.289

43.285

Overige personele lasten

3.264

2.942

3.175

3.231

3.291

3.342

Huisvestingslasten

9.531

11.134

10.197

8.217

8.260

8.235

Facilitaire lasten

2.969

2.805

2.892

2.886

2.936

2.987

Automatiseringslasten

4.600

6.134

6.818

7.094

7.354

7.645

Overige lasten

2.702

4.546

4.175

3.920

3.983

4.031

Totaal lasten overhead

58.668

66.409

67.278

66.691

68.113

69.525

Baten overhead

4.331

5.456

5.237

4.742

4.810

4.924

Saldo van baten en lasten voor bestemming

54.337

60.953

62.041

61.950

63.302

64.601

0.10 Mutaties reserves

-1.807

-1.455

-1.397

303

418

418

Totaal

52.530

59.498

60.644

62.253

63.720

65.019

De huisvestingslasten zijn in 2019 en 2020 incidenteel hoger. Dit wordt veroorzaakt door specifieke projectkosten van Huis van de Stad, die worden gedekt vanuit de algemene reserve. Ook hebben we in 2019 te maken met extra verhuiskosten die gedekt worden uit een lagere kredietraming.
In de raming van de loonkosten is de nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren (per 2019) verwerkt. Vanwege het achterblijven van investeringen zijn de automatiseringslasten in 2018 lager.

ga terug