Duurzaam Apeldoorn

Duurzaam Apeldoorn
Apeldoorn schoner, gezonder en groener doorgeven aan nieuwe generaties. Dat is de basis van ons duurzaamheidsbeleid zoals opgeschreven in het bestuursakkoord. De komende jaren zetten we als Apeldoorn stevig in op 3 sporen:

  1. Het opleveren van de Regionale Energiestrategie (RES) met daarin de Apeldoornse bijdrage aan duurzame opwek (wind, zon, biomassa) en alternatieve warmtebronnen.
  2. Het opleveren van de Warmtetransitievisie waarin beschreven staat welke Apeldoornse wijken op welke manier voor 2030 van het aardgas af zijn. De ontwikkeling van een gebiedsgericht financieringsmodel onder de paraplu van Transform levert hier een directe bijdrage aan.
  3. Het blijven verleiden van bedrijven en burgers om tot forse energiebesparing te komen. Het kader voor bovenstaande sporen blijft de uitvoeringsagenda met het scenario ‘versnelling plus’. Met dit scenario streven we naar een afname van het gemiddeld gasverbruik in Apeldoorn met 25% in 2022.  

Energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie zijn niet los van elkaar te zien. Een circulaire economie maakt minder gebruik van virgin grondstoffen en draagt daarmee direct bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Dat geldt ook voor klimaatadaptatieve maatregelen. De laatste twee onderwerpen staan stevig op de Apeldoornse agenda. Op het gebied van circulariteit nemen we onze voorbeeldrol als gemeente serieus en voeren we het recyleplan uit, dat streeft naar uiteindelijk nul afval in 2030, stimuleren we circulariteit in de openbare ruimte en werken we aan een circulair gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsproces. Daarnaast faciliteren we initiatieven als CirkelStad (circulair bouwen) en CirkelWaarde (circulair innoveren met huishoudelijke grondstoffen), met extra aandacht voor elektronica-afval. In 2020 is het Living Lab E-novation operationeel op het Zwitsal-terrein waar partijen als WEEE.nl, Foenix, SecondTech, HR Premium Parts samen met onderwijs en overheid werken aan het vinden van een nieuwe bestemming voor het elektronica afval. De OVIJ wordt ingezet om bedrijven bewust te maken van enerzijds energiebesparing en anderzijds circulair werken.
Doelstellingen

  • We leveren input aan de RES, een landelijke afspraak voortkomend uit het concept klimaatakkoord. De RES voor 7 gemeenten van de Cleantech Regio moet 1 jaar na het afsluiten van het Klimaatakkoord opgeleverd worden.
  • We leveren voor eind 2021 de Warmtetransitievisie op, met daarin het transitieplan voor de wijken die voor 2030 van het aardgas af moeten zijn.
  • We houden vast aan scenario ‘versnelling plus’ met het streven naar een afname van het gemiddeld gasverbruik in Apeldoorn met 25% in 2022.
  • We streven naar 33% reductie op afvalstromen per jaar (-/- 20.000 ton) en uiteindelijk nul restafval in 2030 en faciliteren waar mogelijk circulaire initiatieven bij bedrijven.
  • In 2050 is Apeldoorn klimaatbestendig.

Waar vindt u de uitwerking van dit strategische doel terug?
Duurzaamheid wordt voornamelijk uitgewerkt in de programma’s 3 en 4, maar komt ook terug in bijvoorbeeld programma 9.

ga terug