Overzicht kapitaallasten en nieuwe investeringen

Bedragen * € 1.000

Balans nr.

Omschrijving

Eenheid

Boekwaarde 1-1-2020

Vermeerdering (investering)

Verminderingen

Afschrijvingen

Boekwaarde 31-12-2020

Rente

Totaal kapitaallasten

B0101a

Gronden en terreinen

45.459

45.459

637

637

B0101b

Strategische gronden

24.006

24.006

336

336

B0102

Woonruimten

309

309

4

4

B0103

Bedrijfsgebouwen

398.989

12.871

13.435

398.425

5.641

19.077

Specificatie vermeerdering:

- Huisvesting scholen

JZW

9.449

9.449

0

- Huis van de Stad

PVG

215

215

0

- Fase 3 binnenstad

PVG

1.584

1.584

0

- CMO's

PVG

718

718

0

- Diverse kleinere investeringen

div.

905

905

0

B0104

Grond- weg- en waterbouwk.werken

90.998

24.677

4.058

111.617

1.276

5.333

Specificatie vermeerdering:

- Zwitsallocatie

PVG

1.000

1.000

0

- Beken en sprengen

RL

1.161

1.161

0

- Investeringen maarschappelijk nut

BO/RL

21.897

21.897

0

- Riolering/Klimaat adaptie

RL

618

618

0

B0105

Vervoermiddelen

2.799

994

602

3.192

39

641

Specificatie vermeerdering

- Routine investeringen

BO

994

B0106

Machines/apparaten/installaties

35.193

5.651

3.626

37.218

491

4.117

Specificatie vermeerdering:

- Automatisering

IV

2.315

2.315

0

- Verduurzaming

PVG

150

150

0

- Huis van de Stad

PVG

296

296

0

- Investeringen maatschappelijk nut

BO

1.603

1.603

0

- Stelposten

JZW/PVG

722

- Parkeren

BO

500

- Diverse kleinere investeringen

div.

65

65

0

B0107

Overige materiële vaste activa

16.410

4.710

1.474

19.645

229

1.703

Specificatie vermeerdering:

- Investeringen maatschappelijk nut

BO

4.270

4.270

0

- Diverse kleinere investeringen

div.

440

440

0

Investeringen nieuwe ontwikkelingen

3.687

3.687

0

VNOG: vervanging hoogwerker

VR

305

Aanpassing Saloméstraat

RL

440

Parkeervisie laadinfrastructuur

RL

150

Diverse ombuigingen mobiliteit

RL

-170

Temporiseren maatregelen ecologische knelpunten

RL

-238

Wij zijn Veluwe

RL/POW

-100

Zwembad Sprenkelaar

JZW

500

Orpheus vervanging software trekkenwand

PVG

1.300

Binnenstad

PVG

500

Toekomstbestendige bedrijventerreinen

SR/POW

750

Openbare ruimte centrum Ugchelen

PVG

250

Totaal materiële activa

614.162

52.590

0

23.195

643.558

8.653

31.848

Investeringen zijn exclusief nieuw beleid
Cursief = investeringen 2019

ga terug