Inclusie

Inclusie
In ons Collegewerkprogramma Krachtig verder, is inclusie als topthema benoemd. De veranderende samenleving vraagt om een voortdurende reflectie op de eigen rol en die van maatschappelijke partners. Daartoe heeft het college het afgelopen jaar een dialoog gevoerd met u, de gemeenteraad, maar ook met maatschappelijke partners, klanten en deskundigen. De opbrengst van die dialoog heeft geleid tot een aantal ontwikkelopgaven voor de komende jaren die omschreven staan in de notitie Apeldoorn inclusief. In de nota Sociaal Domein zullen de ontwikkelopgaven verder worden uitgewerkt.
De ontwikkelopgaven gaan over de samenleving en de veranderingen die daarin plaatsvinden. Het college heeft drie grote ontwikkelingen genoemd:

  • Er is een grote groep mensen die de afgelopen 20 jaar hun (lage) besteedbaar inkomen hebben zien dalen. Vele van hen leven in bestaansonzekerheid. Welke voorzieningen kunnen wij bieden om hen te helpen?
  • De tweede ontwikkeling gaat over de samenwerking met andere maatschappelijke instanties. Daar waar onduidelijkheid bestaat over rollen en verantwoordelijkheden ontstaan grijze gebieden. Over die grijze gebieden willen wij in gesprek met maatschappelijk instanties om betere afspraken te maken.
  • Een derde ontwikkelopgave gaat over onze dienstverlening. De vraag is of we onze dienstverlening momenteel goed hebben georganiseerd?

De budgetoverschrijdingen in de Jeugdhulp en de Wmo zetten al deze zaken nog eens op scherp en dwingen ons om kritisch te kijken naar de eigen rol, de verantwoordelijkheid van anderen en mogelijke beheersmaatregelen.

Waar vindt u de uitwerking van dit topthema terug?
U vindt de uitwerking met name terug in de begrotingsprogramma’s 5, 6 en 7.

ga terug